Ring +45 36 99 01 39 info@flowfitmallorca.com

Rejsebetingelser

 1. Generelle oplysninger
 2. Bestilling af rejsen
 3. Betaling af rejsen
 4. Fremsendelse af rejsedokumenter
 5. Almindelige afbestillingsregler
 6. Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger m.v.
 7. Indkvartering og pension
 8. Forsikring
 9. Gennemførelse af træningslejr
 10. Overdragelse
 11. Rejsebureauets ansvar
 12. Kundens ansvar
 13. Ikke benyttede ydelser
 14. Reklamation
 15. Fortrydelse
 16. Værnetingsregler og lovvalg
 17. Øvrige betingelser
 18. Personlige oplysninger (Persondatapolitik)
 19. Cookies
 20. Logstatistik
 21. Copyright

 

 1. Generelle oplysninger

Flow Fit Mallorca IVS
Tørreladen 4
6740 Bramming
Telefon +45 28 49 52 05
Mail: info@flowfitmallorca.com
CVR 37 17 53 58
Etableret år 2015
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2727

 1. Bestilling af rejsen

Bestilling af rejse kan ske via vores hjemmeside flowfitmallorca.dk. Det er vigtigt, at samtlige navne på rejsens deltagere oplyses korrekt og som anført i passet. Aftalen er først bindende, når indbetaling af det fulde beløb er modtaget. Ved indbetaling bekræfter kunden at være bekendt med de vilkår, der ligger til grund for aftalen.

Hvis vore leverandører mod forventning ikke er i stand til at levere arrangementet som aftalt, forbeholder Flow Fit Mallorca sig ret til at fratræde aftalen og tilbyde et alternativ. Eventuelt gennemførte betalinger vil i givet fald blive refunderet.

 1. Betaling af rejsen

Betaling af depositum på 20% af rejsens pris foretages i samme ombæring som bestilling af rejsen via vores hjemmeside. Betaling af restbeløbet skal ske senest 3 uger før ankomstdagen. Notifikationer vil blive sendt på mail.

Der kan betales med VISA, VISA-Dankort og Mastercard. Der er intet gebyr på betalinger.

 1. Fremsendelse af rejsedokumenter

Vi fremsender relevante rejsedokumenter senest 10-14 dage før afrejse. Du er selv forpligtet til evt. at printe rejsedokumenterne til brug for din rejse.

 1. Almindelige afbestillingsregler

Ved afbestilling af en rejse gælder det, at det indbetalte beløb ikke vil blive refunderet.

 1. Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger m.v.

Hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før afrejse på destinationen forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller begivenheder, der kan sidestilles hermed, kan rejsen vederlagsfrit afbestilles. Det er dog en betingelse, at man fra de danske myndigheders side (eks. Udenrigsministeriet) fraråder rejser til det pågældende område, og at begivenhederne er indtruffet efter rejsens bestilling. Kan kunden ikke kræve ansvarsfri afbestilling, og afbestiller kunden alligevel, træder rejsebureauets almindelige afbestillingsregler i kraft.

 1. Indkvartering og pension

Lejligheden kan forventes at være til rådighed kl. 14.00 på ankomstdagen. Man bedes forlade lejligheden senest kl. 10.00 på afrejsedagen, hvis ikke andet står nævnt. Ved overbooking eller uforudsete problemer i forbindelse med indkvarteringen kan rejsearrangøren flytte gæster til andre lejligheder med samme standarder eller bedre uden form for yderligere kompensation.

Såfremt der er tilvalgt morgenmad eller halvpension, betyder det at dette forgår på nærtliggende hotel og Flow Fit Mallorca kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle problemer, mangler m.v.

 • Halvpension: Starter med aftensmad på ankomstdagen, og slutter med morgenmad på afrejsedagen
 • Morgenmad: Starter med morgenmad på opholdets anden dag, og slutter med morgenmad på afrejsedagen.

 

 1. Forsikring

Den rejsende er selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse m.m. på rejsen. Flow Fit Mallorca anbefaler derfor altid at tegne en rejseforsikring, da udgifter til sygehus, lægebehandling og medicin kan være meget betydelige, hvis uheldet skulle være ude.

 1. Gennemførelse af træningslejr

Såfremt der ikke er tilstrækkelig tilslutning til en træningslejr, vil træningslejren kunne blive slået sammen med en anden træningslejr i samme uge. I dette tilfælde har kunden ingen krav på erstatning.

Ændringen skal hurtigt muligt informeres til kunden.

 1. Overdragelse

Overdragelse af rejsen til en anden person er som udgangspunkt ikke mulig. Dog kan Flow Fit Mallorca kontaktes for en evt. forespørgsel omkring dette og vi vil se på om der er en mulig løsning. Hvis ikke henviser vi til de almindelige afbestillingsregler for rejsen.

 1. Rejsebureauets ansvar

Flow Fit Mallorca er i medfør af pakkerejseloven ansvarlig for at gennemføre rejsen i henhold til aftalebekræftelsen. Flow Fit Mallorca er dog ansvarsfri for mangler, ændringer og/eller aflysninger pga. force majeure eller force majeure lignende hændelser, dvs. hændelser som arrangøren ved aftalens indgåelse ikke har haft mulighed for at forudse, afbøde eller afværge.

 1. Kundens ansvar
 2. Kunden har pligt til at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og ”praktiske oplysninger” (se nedenfor) og reagere over for rejsebureauet, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.
  2. Kunden skal desuden sikre sig, at kundens særlige ønsker fremgår af aftalen/deltagerbeviset eller på anden måde kan dokumenteres. I modsat fald kan kunden ikke senere påberåbe sig sådanne særaftaler.
  3. Kunden er ansvarlig for at de navne, der fremgår af dennes rejsedokumenter og bookinger er identiske med det fulde navn, der fremgår af dennes pas. Bliver kunden opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal kunden straks meddele dette til rejsebureauet.
  4. Kunden skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der er gældende for pakkerejsen og underleverandører i forbindelse med Flow Fit Mallorca.
  5. Kunden skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grovere tilfælde kan det føre til, at den rejsende af rejsebureauet eller dennes repræsentanter bortvises fra den videre deltagelse i rejsen og således selv må sørge for hjemtransport samt de hermed afholdte udgifter. Kunden vil ikke være berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af allerede erlagte beløb og betalinger for pakkerejsen.
  6. Kunden skal selv holde sig opdateret om afgangssteder og –tider. Møder kunden fx ikke op til en afgangstid til et cykelpas på en træningslejr, har kunden ikke efterlevet de ovenstående bestemmelser og kan ikke gøre krav gældende hverken mod rejsebureau, formidler eller underleverandører til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, den manglende efterlevelse af kundens generelle pligter medfører.
 3. Ikke benyttede ydelser

Ikke benyttede ydelser refunderes ikke.

 1. Reklamation

Klager over mangler ved rejsen skal meddeles, med det samme manglen er konstateret, til Flow Fit Mallorca personligt i receptionen eller på telefon +45 28 49 52 05 så Flow Fit Mallorca eller dennes stedlige repræsentant har mulighed for straks at afhjælpe manglen. Krav angående mangler, som ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal være Flow Fit Mallorca i hænde indenfor 30 dage efter rejsens afslutning enten pr. telefon eller på e-mail: info@flowfitmallorca.com. Kan reklamationer ikke løses til kundens tilfredshed, kan denne indbringe klagen for Pakkerejseankenævnet, Røjelskær 11. 3. sal, 2840 Holte, www.pakkerejseankenaevnet.dk. Flow Fit Mallorca er medlem af Rejsegarantifonden (nr. 2727). Hvis der ikke reklameres på stedet, fortabes retten til senere at gøre mangelskrav gældende jvf. Lov om pakkerejser § 26.

 1. Fortrydelse

Når du via flowfitmallorca.dk bestiller en rejse og efterfølgende betaler depositum, er der ingen fortrydelsesret efter forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2.

 1. Værnetingsregler og lovvalg

Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-ankenævnet, skal henvises til de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk national ret, herunder de af Danmark implementerede eller ratificerede internationale love, regelsæt og konventioner.

 1. Øvrige betingelser

Flow Fit Mallorca gennemfører pakkerejser i henhold til Forbrugerrådets vedtagne betingelser. Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl.

 1. Personlige oplysninger (Persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os på flowfitmallorca.dk, har vi brug for personlige oplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail mm.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere rejsen til dig. Personoplysningerne registreres hos Flow Fit Mallorca og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret, og vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til flowfitmallorca.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos Flow Fit Mallorca har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Flow Fit Mallorca på e-mail: info@flowfitmallorca.com

 1. Cookies
  På flowfitmallorca.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.
 2. Logstatistik
  Vi bruger en logstatistik på flowfitmallorca.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.
  Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere flowfitmallorca.dk
 3. Copyright
  Det er ikke tilladt, at bruge rejsearrangørens billeder, tekst og andet som er at finde på flowfitmallorca.dk Hvis du skulle ønske, at gøre brug af et billede eller andet, kontakt os venligst inden du kopirer.

 

 

Flow Fit Mallorca

Tlf.: +45 28 49 52 05

Email: info@flowfitmallorca.com

Rejsegarantifonden nr. 2727

Rejsebetingelser

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!